Eksperimentalni program edukacije o cirkularnoj ekonomiji i inovacijama

Eksperimentalni program edukacije o cirkularnoj ekonomiji i inovacijama

Eksperimentalni program edukacije o cirkularnoj ekonomiji i inovacijama 1920 1280 Mikser

UNDP Srbija i Mikser predstavljaju tri priručnika za osnovne, srednje škole i fakultete: „Eksperimentalni program edukacije o cirkularnoj ekonomiji i inovacijama”.

Edukativni paket sadrži detaljan opis svih aktivnosti i edukativni materijal koji se koristi tokom radionica. On pruža podršku transformaciji obrazovanja i ide u pravcu razvijanja potencijala mladih za dizajnersko i kreativno mišljenje, afirmiše kokreaciju i korišćenje modernih tehnologija. Radionice su kreirane tako da se mogu primeniti i u formalnom i u neformalnom sistemu obrazovanja. Njihova fleksibilnost omogućava lako unapređenje, kreiranje varijacija i prilagođavanje različitim okruženjima i vremenskim okvirima.

Tokom realizacije projekta “Platforma za cikrularnu ekonomiju i održivi razvoj u Srbiji” Programa za razvoj Ujedinjenih nacija UNDP, poveren nam je zadatak da, kroz konsultacije sa predstavnicima privatnog i javnog sektora i saradnju sa obrazovnim institucijama i kulturnim kolektivima, definišemo smernice za izgradnju cirkularne kulture u Srbiji, čemu je u celini bilo posvećeno jubilarno deseto izdanje Mikser festivala 2019, pod sloganom “Cirkuliši!”.

Priručnici su rezultat eksperimentalnih radionica koje su naši mentori realizovali u saradnji sa nastavnicima i profesorima Osnovne škole „Kralj Petar Prvi”, Srednje škole za dizajn i  Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu čije teme mogu treba da posluže kao inspiracija. Ove radionice pokazale su kako deca i mladi razmišljaju o zaštiti životne okoline, kružnoj ekonomiji i odgovornosti prema prirodi, ali i da se u ovim pojmovima i veštinama kriju zanimanja budućnosti. Zbog toga smo elektronski primerak priručnika kao novogodišnji poklon za 2020. uručili svakom predavaču koji želi da svojoj deci približi znanja, teme i mogućnosti iz oblasti cirkularne ekonomije. Ako zbog obaveza prema svojim đacima niste bili u prilici da nam se pridružite, odgovarajući priručnik možete preuzeti sa linka ispod prikaza svakog priručnika.

Učesnici eksperimentalnih radionica, kroz modul „Kreativnost” (osnovci) su napisali scenarija i snimili četiri filma koji nas podsećaju da je teže uklanjati posledice zagađenja nego sprečiti ga, da je uspeh nešto popraviti umesto baciti i kupiti novo, da je lepo kada nasleđujemo odeću starijih sestara i braća. Naizgled nesavladiv termin cirkularna ekonomija, pokazao se sasvim lako razumljiv čak i u tako mladom uzrastu, kada im se objasni jezikom njihovog sveta: uviđavnost, lepo vaspitanje i briga o drugome su srž ove ideje!

Srednjoškolci su kroz priručnik „Aktivizam” stekli veštine za pokretanje društvene akcije i dobili zadatak da preoblikuju svoju školsku svakodnevicu tako da ona bude ekološka, od ishrane do razmene odeće i vršnjačke edukacije.

Studenti su se uz pomoć modula „Inovacija” suočili sa konkretnom pošasti današnjice, jednokratnom plastikom i u nekoliko inventivnih primera pokazali kako možemo da proizvodimo stvari čiji životni vek ne prestaje jednom upotrebom.

Radionica na Šumarskom fakultetu

Kreativnost

Ovaj edukativni paket je prilagođen deci uzrasta 10-14 godina. On ima za cilj da kroz kreativan pristup podigne svest i znanje dece o održivim i cirkularnim stilovima života i da osnaži decu da ostvarivanjem svojih kreativnih potencijala utiču na svoju okolinu da živi zdravijim, održivijim i cirkularnijim načinom života. Edukativni paket se sastoji iz šest delova koji vode decu kroz proces kreiranja kratkih edukativnih filmova sa cirkularnim temama. Na prvoj radionici deca se upoznaju sa temom cirkularne ekonomije i zajedno sa moderatorom sagledavaju različite održive i cirkularne stilove života. Na drugoj radionici deca se upoznaju sa pisanjem scenarija i zajedno sa moderatorom pišu scenarija sa cirkularnim temama. Na trećoj i četvrtoj radionici završavaju svoje scenarije, upoznaju se sa načinom snimanja filma i snimaju svoje kratke edukativne filmove uz podršku moderatora. Na petoj i šestoj radionici deca montiraju snimljene filmove, prave konačne verzije filmova i predstavljaju ih. Edukativni paket sadrži detaljan opis svih aktivnosti i materijal koji se koristi tokom radionica. On pruža podršku transformaciji obrazovanja i ide u pravcu razvijanja potencijala dece za dizajnersko i kreativno mišljenje, afirmiše kokreaciju i korišćenje modernih tehnologija. Radionice su kreirane tako da se mogu primeniti i u formalnom i u neformalnom sistemu obrazovanja. Njihova fleksibilnost omogućava lako unapređenje, kreiranje varijacija i prilagođavanje različitim okruženjima i vremenskim okvirima.

Aktivizam

Ovaj edukativni paket je prilagođen mladima uzrasta 14-18 godina. On ima za cilj da kroz kreativan pristup i aktivizam podigne svest i znanje mladih o održivim i cirkularnim stilovima života i da ih osnaži da utiču na svoju okolinu da živi zdravijim, održivijim i cirkularnijim načinom života. Edukativni paket se sastoji od šest radionica koje vode mlade kroz proces razumevanja koncepta cirkularne ekonomije i kreiranja društvenih akcija i javnih kampanja koje imaju za cilj promovisanje održivog i cirkularnog načina života, smanjenje potrošačkih navika, deljenje resursa, popravljanje i ponovna upotreba stvari, promena navika u ishrani i drugo. Prve tri radionice: „Uvod u cirkularnu ekonomiju“, „Sistemi i održivost“ i „Cirkularni dizajn“ bave se razumevanjem koncepta cirkularne ekonomije I cirkularnog dizajna i istražuju izazove i prepreke u ostvarivanju održivog i cirkularnog načina života. Naredne tri radionice „Definiši problem i istraži“, „Uhvati ideju i zamisli rešenje “ i „Inspiriši i podeli“ predstavljaju direktan poziv na akciju i nude različite alate za kreativan pristup rešavanju problema. Edukativni paket sadrži detaljan opis svih aktivnosti i edukativni materijal koji se koristi tokom radionica. On pruža podršku transformaciji obrazovanja i ide u pravcu razvijanja potencijala mladih za dizajnersko i kreativno mišljenje, afirmiše kokreaciju i korišćenje modernih tehnologija. Radionice su kreirane tako da se mogu primeniti i u formalnom i u neformalnom sistemu obrazovanja. Njihova fleksibilnost omogućava lako unapređenje, kreiranje

Inovacije

Ovaj edukativni paket je prilagođen studentima. On ima za cilj da studentima podigne nivo svesti i znanja o održivim i cirkularnim stilovima života kroz praktičan rad i multidisciplinaran pristup. Metodologija radionice je dizajnirana tako da studentima približi stvarne probleme sa kojima se suočava industrija i da ih motiviše da kreiraju idejna rešenja za proizvodnju novih, cirkularnih proizvoda na inovativan i kreativan način. Tokom procesa kokreacije idejnih rešenja novih cirkularnih proizvoda, studenti koriste multidisciplanarni pristup i sarađuju sa kolegama sa drugih fakulteta. U ovom edukativnom paketu kao primer je korišćen problem proizvodnje i upotrebe plastičnih ofingera u modnoj industriji. Studenti se tokom procesa rada upoznaju sa ovim problemom i rade na njegovom praktičnom rešavanju kroz kreiraje cirkularnog proizvoda – koji bi mogao da se koristi umesto plastičnih ofingera. Radionica je kreirana za studente završnih godina osnovnih i master studija iz oblasti Dizajna nameštaja i enterijera, koji se izučava na različitim fakultetima: Arhitektonski fakultet, Šumarski fakultet i Fakultet primenjenih umetnosti. Sličan pristup može se koristiti i za studente drugih fakulteta, s tim što se preporučuje da se i u tom slučaju podstiče saradnja studenata sa različitih fakulteta i da se oni uključe u kreiranje cirkularnih rešenja koja su za njih relevantna. Fleksibilnost radionice omogućava kreiranje varijacija i predstavljanje i drugih problema u izgradnji održivih i cirkularnih stilova života. Edukativni paket sadrži detaljan opis svih aktivnosti i edukativni materijal koji se koristi tokom radionice. On pruža podršku transformaciji obrazovanja i ide u pravcu multidisciplinarnog pristupa i razvijanja veština studenata za rešavanje praktičnih problema.

Studentska radionica na Šumarskom fakultetu