GRADOVE GRAĐANKAMA

GODINA

2020.

PARTNERI

UN Women, Srbija
ŽAD, (Žensko arhitektonsko društvo)

Cilj projekta je analiza domaće prakse urbanog planiranja iz rodne perspektive, na osnovu koje je izrađen vodič za planere i građane za ko-kreaciju rodno-senzitivnih gradova i javnih prostora dostupnih svima.

Zagovarajući participaciju građana u svim fazama urbanog planiranja, ŽAD kao jednu od prvih aktivnosti projekta, sprovodi anketu koja treba da ispita stavove građanki i građana Srbije o doživljaju i načinima korišćenja javnih gradskih prostora, ali i da podigne svest najšire javnosti o gorućoj potrebi za promenom. Zbog novonastale epidemiološke situacije anketa će se sprovoditi onlajn.

Naredni korak istraživanja odigrao se na Mikser Festivalu 2020 gde su se u okviru Mikser razgovora na jednom mestu našle stručnjakinje i stručnjaci iz različitih disciplina blisko vezanih za temu, kako bi se preispitali i predstavili interesi i mogućnosti građanki i građana, struke i upravljačkih struktura.

Informacije koje su prikupljene ŽAD je upotrebio za kreiranje svojevrsnog vodiča koji predstavlja izazove i potrebe svih društvenih grupa jedne urbane sredine, sa posebnim akcentom na potrebe žena i senzitivnih grupacija. Priručnik sadrži alate i preporuke namenjene ne samo ekspertima, već svim korisnicima gradske infrastrukture. Priručnik je komplementaran sa UN ciljevima održivosti, kao i smernicama za rodnu ravnopravnost u urbanom razvoju.